SPIS TREŚCI

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE + DYREKTYWA OMNIBUS
§. 2. DEFINICJE
§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW
O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY
§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§. 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§. 10. PŁATNOŚCI
§. 11. REKLAMACJE


§. 12. ZMIANY W REGULAMINIE
§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§. 14. POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem https://www.takjasno.pl
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  3. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym www.takjasno.pl, zarządzanym przez Sprzedającego,
  4. zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,
  5. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  6. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Sprzedającym, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu zamieszczonego na stronie internetowej www.takjasno.pl jest SUBEPO Sp. z o. o., adres: ul. Trybunalska 46,60-325 Poznań, NIP 7792427892, REGON 360695150, KRS 0000549117, tel. 660 222 950; e-mail: info@subepo.com
 4. Sprzedający nie prowadzi działalności w zakresie sprzedaży produktów pod podanym powyżej adresem.
 5. Sprzedający dokonujący sprzedaży produktów poprzez stronę internetową www.takjasno.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.
 6. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie i nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Kupującym (Użytkownikom i Gościom serwisu) jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

Dyrektywa Omnibus

 1. Dotychczas numer telefonu był opcjonalny – teraz jest on obowiązkowy. W celu kontaktu telefonicznego ze sklepem prosimy korzystać z numerów: 535 551 221 lub 604 882 835.

 2. Plasowanie produktów i profilowanie zachowań konsumentów

  Sklep w żaden sposób nie plasuje produktów z uwagi na profilowanie konsumentów. Kolejność wyświetlania wyników wyszukiwania i pozycjonowania ich w kategoriach jest całkowicie przypadkowa i wynika zazwyczaj z parametrów technicznych urządzenia. Platforma sklepowa nie ma wpływu na kolejność wyświetlanych ofert.

 3. Zmiany i profilowanie cen (promocje)

  Podobnie sklep w żaden sposób nie ustala cen produktów z uwagi na profilowanie konsumentów. Platforma sklepowa nie ma wpływu na wysokość cen wyświetlanych ofert.

 4. Sztuczne zaniżanie cen

  Sklep przeciwdziała technikom sztucznego zaniżania cen. Niedopuszczalne jest podawanie celowo zawyżonej ceny w celu wywołania wrażenia okazji cenowej czy promocji. Przy każdym produkcie podana jest dodatkowo wcześniejsza najniższa cena w okresie ostatnich 30 dni. W przypadku, gdy nie podaje się najniższej ceny, oznacza to, że aktualna cena lub cena z promocji jest jedyną najniższą ceną w okresie 30 dni i nie było niższej ceny.

  Treść mówiąca o cenie sprzed zastosowania obniżki jest umieszczona obok (cyt. “bezpośrednie sąsiedztwo”) aktualnej ceny sprzedaży z zastosowaniem kontrastu i czcionki nieodbiegających znacznie od prezentowanej ceny sprzedaży. Dodatkowo widoczna jest pełna treść informująca, że podana cena to „najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki”.

 5. Obowiązek informacyjny dotyczący opinii w sklepie

  Z uwagi na Dyrektywę Omnibus wprowadzamy zmiany w sposobie pozyskiwania i wykorzystywania opinii klientów sklepu internetowego. Wszystkie zbierane i udostępniane opinie kupujących o produktach dostępnych w sklepie pochodzą od konsumentów. Zobowiązani jesteśmy, aby opinie nie publikowali pracownicy sklepu i przypadkowe osoby, ale wyłącznie konsumenci, którzy rzeczywiście używali danego produktu lub go kupili.

  Produkty oferowane w sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta. W przypadku natomiast produktów cyfrowych jest to art. 43k ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.

 6. Dyrektywa towarowa

  (ujednolicenie przepisów na terenie Unii Europejskiej)

  Reklamacja. Zwrot pieniędzy

  Konsument nie może żądać od razu zwrotu pieniędzy za zwrócony produkt. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w kategorii naprawy czy wymiany produktu. Jeśli naprawa nie dojdzie do skutku lub sprzedawca jej odmówi, wówczas dopiero wtedy klient będzie mógł żądać albo obniżenia ceny wadliwego produktu lub zwrotu pieniędzy.

 7. Odebranie reklamowanego produktu na koszt sklepu

  Sklep deklaruje odbiór reklamowanego towaru od konsumenta na swój koszt. Pokrywamy wszystkie koszty wysyłki towaru (w celu próby naprawy lub wymiany produktu). Prosimy o kontakt, abyśmy mogli we własnym zakresie zamówić kuriera, który odbierze towar.

 8. Dwa lata na reklamację

  Zgodnie z Dyrektywą towarową konsument of 1 stycznia 2023 posiada prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu dwóch lat (dotychczas rok, po stwierdzeniu wady w momencie zakupu). Dyrektywa towarowa zmienia też czas na udzielenie odpowiedzi przez sklep, czy reklamacja zostanie przyjęta czy odrzucona. Teraz sprzedawca ma na to 14 dni.

 9. O rękojmi decyduje Ustawa o prawach konsumentów

  (a nie, jak dotychczas Kodeks cywilny)

  Istotne jest również, że do tej pory przepisy o rękojmi zawarte były w Kodeksie cywilnym. Od 1 stycznia 2023 roku kwestię tę w całości regulować będzie Ustawa o prawach konsumentów. Celem tej zmiany jest nic innego, jak spójna i zamknięta regulacja kwestii relacji między sprzedawcą, a konsumentem.

§ 2 DEFINICJE

 1. Sprzedający – SUBEPO Sp. z o. o., adres: ul. Trybunalska 46,60-325 Poznań, NIP 7792427892, REGON 360695150, KRS 0000549117, która prowadząc działalność gospodarczą dokonuje za pośrednictwem Sklepu sprzedaży produktów;
 2. Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupu produktów za pośrednictwem serwisu internetowego www.takjasno.pl;
 3. Użytkownik – Kupujący, który zawiera umowę sprzedaży po uprzedniej rejestracji;
 4. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014r. poz. 121) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 5. Konsument – za konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: DZ. U. 2014 r. poz. 121) uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) dostępny na domenie internetowej www.takjasno.pl, który jest zarządzany przez Sprzedającego i zezwala Użytkownikom na zawieranie umów sprzedaży;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu loginu, którym jest adres e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie produktów, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.;
 10. Gość serwisu – Kupujący, który zawiera umowę sprzedaży bez rejestracji;
 11. Pliki cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu: utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła; tworzenia statystyk oglądalności; prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej między Kupującym a Sprzedającym.
 13. Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. 2014 r. poz. 827) w przypadku, gdy Kupującym jest Konsument i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: DZ. U. 2014 r. poz. 121) w przypadku, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca..
 14. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 15. Wada fizyczna – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: DZ. U. 2014 r. poz. 121) niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz sprzedana:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego; w przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się, jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo, gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
  5. została nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
 16. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także, jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Sklepu oraz świadczy usługę „Newsletter”.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych. W celu rezygnacji z usługi „Newsletter” należy wysłać e-mail z konta pocztowego, dla którego usługa była świadczona na adres info@subepo.com
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.
 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając login i hasło.
 7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  1. komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Google Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  4. włączoną obsługę Java Script,
 2. włączoną obsługę plików Cookies, Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Kupujący (Użytkownik lub Gość serwisu) może porozumiewać się ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.takjasno.pl, telefonicznie – pod nr tel. 660 222 950  , droga elektroniczną – pod adresem e-mail: info@subepo.com lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Trybunalska 46, 60-325 Poznań
 4. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży produktów, Kupujący (Użytkownik lub Gość serwisu) ponosi we własnym zakresie. Są to jednak koszty nie wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z takich środków porozumiewania się i wynikają z umowy Kupującego (Użytkownika lub Gościa serwisu) z podmiotem dostarczającym Kupującemu (Użytkownikowi lub Gościowi serwisu) dostęp do sieci telekomunikacyjnej lub sieci Internet.

§ 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Kupujący może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji (Gość serwisu), jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 4. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Aktywny adres e-mail,
  2. Hasło do Konta Użytkownika,
  3. Imię i nazwisko,
  4. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  5. Numer telefonu.
 5. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Aktywny adres e-mail,
  2. Hasło do Konta Użytkownika,
  3. Firma,
  4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  5. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  6. Imię i nazwisko osoby do kontaktu, która jest umocowana do dokonania w imieniu podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu, w tym i rejestracji, a także do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu, jako Kupującego czy Użytkownika,
  7. Numer telefonu.
 6. Warunkiem dokończenia procesu rejestracji jest potwierdzenie przez Użytkownika, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Potwierdzenie dokonywane jest poprzez oznaczenie checkbox’a „Oświadczam, że znany mi jest regulamin i w pełni akceptuję jego postanowienia. Po zatwierdzeniu rejestracji otrzymasz pełną treść regulaminu na podany adres e-mail.” oraz checkbox’a „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych w postaci adresu e-mail, w celu przesłania pełnej treści Regulaminu sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.takjasno.pl oraz dalszej korespondencji koniecznej do realizacji Umowy Sprzedaży.”, znajdujący się na dole formularza rejestracyjnego.
 7. Wypełnienie formularza rejestracyjnego danymi, o których mowa w ust. 4 lub ust. 5, oznaczenie checkbox’ów, o których mowa w ust. 6 oraz kliknięcie „Załóż konto” kończy proces rejestracji. Z tą chwilą tworzone jest Konto Użytkownika. Kliknięcie „Załóż konto” stanowi także potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Po zakończeniu procesu rejestracji (kliknięcie „Załóż konto”), Użytkownik otrzyma, na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy, pełną treść niniejszego Regulaminu.
 8. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Użytkownika, jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.
 9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
  2. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  3. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki do uzyskania statusu Użytkownika,
  4. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  5. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  6. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem,
  7. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Sprzedającego w celach marketingowych i statystycznych,
  8. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sprzedającego oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu,
  9. wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych osobom trzecim w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania Sklepu i jakości obsługi.
 10. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 12. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 13. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także, jeśli narusza prawa osób trzecich,
  2. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  3. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika/odmowy rejestracji,
  4. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  5. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika.
 15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 16. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego.
 17. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 18. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 11 i 13 wynosi 14 dni.

§ 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż produktów prezentowanych na stronach Sklepu.
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z niezarejestrowanym Gościem serwisu. Gość serwisu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
  1. podać dane wymagane do realizacji umowy sprzedaży, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5, za wyjątkiem hasła do Konta Użytkownika oraz
  2. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 4. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity: DZ. U. 2014 r. poz. 121; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupujących.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych produktów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie produktu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 6. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.
 8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej lub mailowo można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. W zamówieniu mailowym należy wskazać nazwę i symbol produktu oraz dane wymagane do rejestracji, o których mowa w ust. 3 pkt 1. Sklep nie przyjmuje zamówień składanych telefonicznie.
 9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
  1. wybrania produktów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
  2. dodania ich do koszyka,
  3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
  4. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
  5. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Gość serwisu,
  6. zaakceptowania regulaminu – w przypadku zakupów bez rejestracji Kupujący, będący Gościem serwisu, musi każdorazowo poświadczyć, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść,
  7. kliknięcia przycisku „Dalej”; w przypadku składania zamówienia przez Gościa serwisu, po kliknięciu przycisku “Dalej”, każdorazowo zostanie wysłana na podany w zamówieniu adres e-mail Gościa serwisu pełna treść aktualnego Regulaminu,
  8. zweryfikowania poprawności danych, takich jak: zawartość koszyka, wysokość należności, sposób płatności, koszty dostawy, łączna wartość do zapłaty, dane Użytkownika lub Gościa serwisu, dane do faktury VAT, jeżeli Kupujący chce otrzymać fakturę VAT, dane adresowe do wysyłki/dostawy towaru
  9. kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika lub Gościa serwisu adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika lub Gościa serwisu. Akceptacja kontroferty może nastąpić tylko w wiadomości e-mail. Akceptacja kontroferty dokonana w inny sposób, w szczególności telefonicznie, nie doprowadzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt 3 mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak produktów w magazynie lub u dostawców Sklepu, zmiana ceny, itp.
 12. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt 3 jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 5 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika lub Gościa Serwisu w terminie jej obowiązywania (5 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu www.takjasno.pl podawane są w polskich złotych (PLN) – pokazywane na stronach sklepu, jako ceny netto, natomiast po dodaniu do koszyka uwzględniany jest podatek 23% VAT (ceny brutto). Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. W celach informacyjnych Użytkownik i Gość serwisu mają możliwość sprawdzenia orientacyjnej (niewiążącej) wartości produktu w walutach: euro (EUR), dolar amerykański (USD) oraz funt brytyjski (GBP), jednak płatność za produkty i usługi realizowana jest w walucie polskiej (PLN), chyba że Strony indywidualnie w formie pisemnej ustalą inaczej.
 14. Dowodem sprzedaży jest paragon lub faktura VAT załączana do każdej przesyłki. W celu skorzystania z możliwości otrzymania faktury VAT, należy oznaczyć checkbox „chcę otrzymać Fakturę VAT” oraz wypełnić dane do wystawienia FV.
 15. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 10 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i produkt może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 16. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego.
 17. Orientacyjne terminy realizacji Umowy sprzedaży zostały wskazane na stronach produktów, nie są one jednak dłuższe niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku zakupu produktów na zamówienie indywidualne lub sprowadzanych na specjalną prośbę Kupującego termin ten może być dłuższy, każdorazowo jednak będzie on ustalany z Kupującym. Termin realizacji konkretnego zamówienia zostanie ustalony w Umowie sprzedaży.
 18. Cennik kosztów dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostępny jest pod linkiem Cennik wysyłek.
 19. Miejsce wydania/odbioru rzeczy (zakupionego Produktu) musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827; dalej ustawa o prawach konsumenta), Kupujący będący Konsumentem ma prawo, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego Produktu, do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu Kliknij, aby pobrać wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z wydawanych osobno rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z wydawanych osobno rzeczy,
  • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy w terminie wskazanym w ust. 1 poinformować Sprzedającego wysyłając oświadczenie na adres ul. Trybunalska 46, 60-325 Poznań; lub adres e-mail: sklep@takjasno.pl o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, na formularzu dostępnym w pliku pdf Kliknij, aby pobrać wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub w innej pisemnej formie zgodnej z przepisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r. (Dz.U. 2014 poz. 827). Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 4. Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w ust.1, umowę uważa się za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu,
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 8. Sprzedający niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 9. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego będącego Konsumentem użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Wstrzymanie się ze zwrotem płatności nie może nastąpić, jeśli Sprzedający zaproponuje, że sam odbiorze Produkt lub upoważni do tego inną osobę.
 11. Sprzedający zastrzega, że nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1., nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§ 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
 2. Sprzedający, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Użytkownika lub Gościa serwisu.

§ 10. PŁATNOŚCI

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek bankowy,
  2. płatnościami on-line (PayU)
 2. Dane do przelewu:
  • PKO BP 45 1020 4027 0000 1902 1289 1158
  • Kod BIC PKO Banku Polskiego SA: BPKOPLPW
 1. Dane odbiorcy: SUBEPO sp. z o.o.,, ul. Trybunalska 46, 60-325 Poznań; Tytułem: Do zamówienia nr*…… – Faktura pro forma nr*…… (* należy uzupełnić odpowiednie informacje – pozwolą one na szybkie przypisanie płatności do konkretnego Użytkownika lub Gościa Serwisu, a tym samym na szybszą realizację zamówienia).
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych, a Klupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Nie ma możliwości płatności gotówką, przy odbiorze osobistym, produkt nie jest wydawany w Sklepie stacjonarnym.
 4. Jeżeli zamówienie składane jest przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zostanie wystawiona faktura VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 11. REKLAMACJE

 1. Większość zakupionych w e-sklepie produktów objętych jest gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów. Warunki gwarancji umieszczone są na opakowaniach produktów, które są objęte gwarancją producenta.
 2. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta, którego adres znajduje się na stronie internetowej producenta, w karcie gwarancyjnej lub na opakowaniu Produktu.
 3. Sprzedający jest zobowiązany świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ wobec Kupujących za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 5. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało (Kliknij, aby pobrać wzór Formularza Reklamacyjnego):
  1. imię i nazwisko, dane kontaktowe
  2. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  3. datę zakupu,
  4. numer i rodzaj dowodu zakupu,
  5. żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 6. Zastosowanie się do ust. 5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w ust. 5 litera b mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. Reklamacje można składać mailowo pod adresem sklep@takjasno.pl lub pocztą tradycyjną na adres: SUBEPO sp. z o.o.,, ul. Trybunalska 46, 60-325 Poznań (Kliknij, aby pobrać wzór Formularza Reklamacyjnego).
 8. W przypadku umowy z Kupującym będącym Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 9. Jeżeli rzecz sprzedana (Produkt) ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 12. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 13. Sprzedający ponosi koszty wymiany lub naprawy, w szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
  1. koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej; w takim przypadku Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania,
  2. Kupującym jest Konsument, który żąda od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania; w takim przypadku Kupujący ponosi część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 14. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie zakupionego Produktu do Sprzedającego, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie tego Produktu na adres SUBEPO sp. z o.o.,, ul. Trybunalska 46, 60-325 Poznań. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 15. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Kupującego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy
 16. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań przedstawionych przez Kupującego w związku z reklamacją lub skorzystaniem z uprawnień z tytułu rękojmi i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu tych żądań oraz dalszym sposobie postępowania. W przypadku, gdy takie żądanie zostało skierowane przez Kupującego będącego Konsumentem nieustosunkowanie się przez Sprzedającego do tego żądania oznacza, że uznał je za uzasadnione.
 17. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne ustaje z upływem dwóch lat od wydania towaru.
 18. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 19. W razie nieuznania przez Sprzedającego reklamacji lub żądań wynikających ze skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności Konsument może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, j Inspekcji Handlowej o przeprowadzenie mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta ze Sprzedającym, bądź też poprzez skierowanie sprawy do postępowania przed stałym konsumenckim sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych instytucji oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 12. ZMIANY W REGULAMINIE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja dotycząca przedmiotowej zmiany zostanie zamieszczona na stronie internetowej wraz z Regulaminem w nowym brzmieniu.
 2. Dodatkowo, w dacie zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 1 wraz z Regulaminem w nowym brzmieniu, zarejestrowani Użytkownicy otrzymają drogą elektroniczną wspomnianą informację wraz z Regulaminem w nowym brzmieniu. Użytkownikom przysługuje prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od otrzymania powyższej informacji. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie jest równoznaczne z akceptacją nowego brzmienia Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmian na stronie internetowej.
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisów kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze, w szczególności w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową, w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce oraz w postępowaniu przed stałymi konsumenckimi sądami polubownymi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej. Konsument może zwrócić się również o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta, a także do organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona interesów konsumentów, takich jak Stowarzyszenie Konsumentów Polskich czy Federacja Konsumentów.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest przedsiębiorca. W takim wypadku właściwy miejscowo jest sąd ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 15 września 2019 r.

§ 14. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Pełny tekst polityki prywatności określającej zakres i cel wykorzystywania zbieranych danych osobowych jest dostępny na stronie pod adresem: polityka prywatności.

Poznań, 15 września 2019 r.